Over ons

De Interactie-Academie is een instituut voor systeemtheorie en systemische praktijk en is een onafhankelijke, niet gesubsidieerde non-profit instelling. De organisatie berust op vier pijlers, namelijk opleidingen, groepspraktijk, onderzoek & ontwikkeling en publicaties. We realiseren zo een stevige verankering tussen theorie, praktijk en wetenschap.

 

We bieden een gevarieerd pakket aan cursussen, specialisaties en opleidingen. Het aanbod richt zich op mensen die werkzaam zijn bij verschillende overheden en de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, welzijn, de jeugdhulpverlening en het onderwijs. De cursussen, specialisaties en opleidingen worden in de Interactie-Academie zelf georganiseerd, maar ook incompany gegeven.

 

Naast het opleidingscentrum hebben we een groepspraktijk voor psychotherapie, counseling, coaching, bemiddeling en supervisie. De groepspraktijk kan gezien worden als een laboratorium voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en methoden, en inspireert daarmee ook het opleidingswerk.

 

Alle opleiders hebben praktijk in hun specialisatiegebied en publiceren daarover. De koppeling tussen praktijk en theorie wordt hiermee stevig geborgd. Dit ontwikkelingswerk wordt mede gestimuleerd door wetenschappelijke samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen.

 

We zijn ook uitgever van een vaktijdschrift: het Systeemtheoretisch Bulletin, met abonnees in Vlaanderen en Nederland, uitgever van boeken en van gespreksmethodieken. De Interactie-Academie publiceert ook de blog Samenspraak, een ontmoetingsplaats en forum voor mensen die hun denken laten inspireren door de systeemtheorie.

Missie

Wij zijn gespecialiseerd in systeemtheorie, communicatie en verhoudingen tussen mensen en bieden zo een tegenwicht aan individualiserende perspectieven op menselijke moeilijkheden en mogelijkheden.

 

Vanuit deze expertise:

 • Ontwikkelen we relationele en systemische praktijken van hoge kwaliteit;
 • Zoeken we naar stevige integratie van theorie, praktijk en onderzoek in de activiteiten die we ontplooien op de verschillende werkvelden;
 • Verbinden we ons met professionele netwerken om zo ons draagvlak en kennis te vergroten;
 • Profileren we ons in het samenlevingsdebat waardoor onze visie toegankelijk wordt voor een breder publiek.

Kernwaarden

In ons handelen staan onze kernwaarden centraal:

 • eigenzinnig
 • weloverwogen
 • overtuigd
 • met respect voor verschil

Deze kernwaarden hangen samen met onze visie op mens en maatschappij. 

 

Visie

Wij realiseren onze missie op verschillende domeinen: onderwijs, groepspraktijk, onderzoek & ontwikkeling, publicaties en voor diverse doelgroepen, zowel professionals als cliënten Op al deze domeinen hanteren we een variatie aan werkvormen en zetten we in op samenwerking overeenkomstig ons mens- en maatschappijbeeld.

 

Mensbeeld

De systeemtheorie is een manier van denken en handelen met aandacht voor de samenhang tussen een individu en zijn of haar relationele en sociale omgeving. Het zijn vaak complexe wisselwerkingen in deze samenhang die ervoor zorgen dat problemen ontstaan, zich handhaven of veranderen.

 

Vanuit deze visie houdt welbevinden en welzijnsbevordering een dialoog in waarbij:

 • mensen begrepen worden en zichzelf kunnen begrijpen in een diversiteit aan contexten; 
 • mensen de ervaring hebben van betekenis te zijn (sense of being/sense of mattering); 
 • mensen de bewegingsruimte ervaren om zich te verhouden tot wat voor hen en hun relaties/omgeving helpend en goed is; 
 • mensen de ervaring hebben ergens bij te horen en ook de ervaring hebben van anderen te kunnen verschillen; 
 • mensen de ervaring hebben zich te kunnen positioneren ten aanzien van dominante of dwingende sociale opvattingen en perspectieven; 
 • mensen kunnen zoeken naar manieren om de dialectiek van het leven te verdragen, zoals paradoxen, ambivalenties, beperkingen, dilemma’s; 
 • mensen hun ervaringen kunnen situeren binnen het kader van onderlinge verbondenheid.

Maatschappijbeeld

Zowel in visie als in onze praktijken staan we midden in een sociaal, cultureel, politiek en economisch weefsel.

 

We onderschrijven het principe van een pluralistische samenleving: verschillen vormen een rijkdom. We staan kritisch tegenover individualisering, medicalisering en pathologisering van menselijke moeilijkheden, omdat die de verbinding en beïnvloeding tussen mensen negeren en gedeelde verantwoordelijkheid belemmeren.

Organisatie en bestuursorganen

De Interactie-Academie is een instituut waarin een stevige verbinding tussen systemische theorie en praktijk fundamenteel is. De organisatie berust op vier pijlers, namelijk opleidingen, groepspraktijk, onderzoek & ontwikkeling, en publicaties. Deze pijlers zijn gelijklopend aan de academische opdrachten onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 

We streven naar een integratie tussen het Opleidingscentrum en de andere drie pijlers die gebundeld zijn in de Vakgroep ‘systemische praktijk’. De Vakgroep omvat de inhoudelijke kennisgebieden: psychotherapie, counseling, coaching, bemiddeling en supervisie. De groepspraktijk binnen de Vakgroep kan worden beschouwd als een laboratorium voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en methoden, en inspireert daarmee ook het opleidingswerk. Ontwikkelwerk, onderzoek en publicaties worden ondersteund doordat de Interactie-Academie eveneens uitgever is.

 

De Interactie-Academie is een Vereniging zonder Winstoogmerk (VZW). De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan, gevolgd door de Raad van Bestuur.

 

De Algemene Vergadering bestaat uit externe deskundigen en twee personeelsleden. In de Algemene Vergadering nemen zitting: Frank Brouwers, Paul Castelijns, Birgit Debruyn, Kris Decraemer, Chris De Houwer, Christa Heyse, Ludo Serrien, Herman Roose, Pieter-Jan Van de Velde, Kristof Van Rossum.

 

Aanwezig zonder stemrecht: Lut Lippeveld en Pieter-Jan Van de Velde.

 

De leden van de Raad van Bestuur zijn: Frank Brouwers, Jan Coupé, Chris De Houwer, Christa Heyse, Lut Lippeveld, Pieter Jan Van de Velde.

 

De Algemeen Directeur is Ellen Reijmers. Zij is de wettelijke vertegenwoordiger van de Interactie-Academie en staat in voor het dagelijks bestuur van de VZW.

 

De Raad van Bestuur en directie worden geadviseerd door de Wetenschappelijke Adviesraad en Onderwijsraad.

De Interactie-Academie werd gesticht in mei 1971. Al vanaf het prille begin werd de instelling geconfronteerd met een grote vraag naar bijscholing, met name vanuit de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, welzijn, de jeugdhulpverlening en het onderwijs.

 

In die jaren waren de psychoanalyse, de leertheorie en de client centered benadering de dominante denkkaders in de menswetenschappen. Op diverse plaatsen in de wereld zocht men naar alternatieven op deze stromingen. In deze alternatieve theorievorming plaatste men niet het individu op de voorgrond, maar juist het tussenmenselijke. We denken aan de Palo Alto groep van het Mental Research Institute in Californië, aan Timothy Leary, eveneens in de VS en aan Ronald Laing en David Cooper in Engeland. De Interactie-Academie schreef zich in deze internationale beweging in. Sociaal geïnspireerde bewegingen als Community Work, Child Guidance en Family Case Work waren eveneens haar inspiratiebronnen.

 

Interafhankelijkheid

Dit weefsel van vele theorieën, praktijken en benaderingen vormde de basis voor de communicatie- en systeemtheorie: een visie die het belang van contexten onderstreept voor het begrijpen van menselijke moeilijkheden. De onlosmakelijke verbondenheid of 'interafhankelijkheid' van mensen met hun intieme leefverbanden, die op hun beurt ingekapseld zijn in ruimere samenhangen, is een belangrijk uitgangspunt in het systeemdenken. Een visie die de Interactie-Academie tot op vandaag onderschrijft en uitdraagt.

 

Tijdschrift

Eind 1982 verscheen het eerste nummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, dat evolueerde tot een professioneel tijdschrift met een groot abonneebestand. Andere publicaties volgden. Het zijn de vele uitdrukkingen van het feit dat de Interactie-Academie een studiecentrum is en een laboratorium, waar theorie en methodes ontwikkeld worden met het oog op toepassingen in de meest verschillende levensgebieden: gezin en familie, buurt en verenigingsleven, school, werk, vrienden- en kennissenkring, cultuur.