Over ons

Instituut

De Interactie-Academie is een instituut voor systemische theorie en praktijk. Wij bieden een gevarieerd pakket aan cursussen en opleidingen, gericht op hulpverlening, werk- en organisatievragen en bemiddeling. Ons aanbod richt zich op mensen, die werkzaam zijn in de non profit sector en bij de verschillende overheden. Naast ons opleidingscentrum hebben wij een groepspraktijk voor therapie, coaching, bemiddeling en supervisie. De Interactie-Academie is eveneens uitgever van een vaktijdschrift: het Systeemtheoretisch Bulletin.

Missie

Wij zijn gespecialiseerd in systeemtheorie, communicatie en verhoudingen tussen mensen en bieden zo een tegenwicht aan individualiserende perspectieven op menselijke moeilijkheden en mogelijkheden.


Vanuit deze expertise:

ontwikkelen  we relationele en systemische praktijken van hoge kwaliteit;
zoeken  we naar stevige integratie van theorie, praktijk en onderzoek in de activiteiten die we ontplooien op de verschillende werkvelden;
verbinden  we ons met professionele netwerken om zo ons draagvlak en kennis te vergroten;
profileren  we ons in het samenlevingsdebat waardoor onze visie toegankelijk wordt voor een breder publiek.


 

Kernwaarden

In ons handelen staan onze kernwaarden centraal

 

eigen-zinnig
weloverwogen
overtuigd
met respect voor verschil

 

Deze kernwaarden hangen samen met onze visie op mens en maatschappij.


 

Visie

Wij realiseren onze missie op verschillende domeinen: onderwijs, groepspraktijk, onderzoek & ontwikkeling, publicaties en voor diverse doelgroepen, zowel professionals als cliënten Op al deze domeinen hanteren we een variatie aan werkvormen en zetten we in op samenwerking overeenkomstig ons mens- en maatschappijbeeld.

 

Mensbeeld

 

De systeemtheorie is een manier van denken en handelen waarin mensen en relaties in hun onderlinge en sociale verbondenheid verschijnen. Aandacht voor de samenhang tussen een individu en zijn of haar relationele en sociale omgeving is dan ook een fundamenteel uitgangspunt van onze theorievorming en praktijk.

 

Mensen zijn enkel te begrijpen vanuit hun leef- en betekeniswereld, in samenhang met de sociaal-maatschappelijke en culturele contexten waarin zij zich bewegen. Het zijn vaak complexe beïnvloedingen tussen deze verschillende contextniveaus die ervoor zorgen dat problemen ontstaan, zich handhaven of veranderen.

 

Vanuit deze visie houdt welbevinden en welzijnsbevordering een dialoog in waarbij:

 

1. mensen begrepen worden en zichzelf kunnen begrijpen in een diversiteit aan contexten;
 

2. mensen de ervaring hebben van betekenis te zijn (sense of being/sense of mattering);
 

3. mensen de bewegingsruimte ervaren om zich te verhouden tot wat voor hen en hun relaties/omgeving helpend en goed is;
 

4. mensen de ervaring hebben ergens bij te horen en ook de ervaring hebben van anderen te kunnen verschillen;
 

5. mensen de ervaring hebben zich te kunnen positioneren ten aanzien van dominante of dwingende sociale opvattingen en perspectieven;
 

6. mensen kunnen zoeken naar manieren om de dialectiek van het leven te verdragen, zoals paradoxen, ambivalenties, beperkingen, dilemma’s;
 

7. mensen hun ervaringen kunnen situeren binnen het kader van onderlinge verbondenheid.

 

Maatschappijbeeld

 

Zowel in visie als in onze praktijken staan we midden in een sociaal, cultureel, politiek en economisch weefsel.

 

We onderschrijven het principe van een pluralistische samenleving: verschillen vormen een rijkdom. We staan kritisch tegenover individualisering, medicalisering en pathologisering van menselijke moeilijkheden, omdat die de verbinding en beïnvloeding tussen mensen negeren en gedeelde verantwoordelijkheid belemmeren.

In ons cursusaanbod wordt ingezoomd op de wijze waarop mensen samenleven en samenwerken en zoeken we naar wegen om te interveniëren in de conflicten en problemen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Onze aandacht gaat uit naar tussenmenselijke processen in relationele en sociale netwerken, zoals partnerrelaties, gezinnen, families, klas, school, werk-, verenigings- en buurtverbanden. De moeilijkheden en misverstanden die hierin ontstaan kunnen een grote impact hebben op de onderlinge relaties en op het welbevinden en het functioneren van alle betrokkenen. In onze programma’s bieden we theoretische en praktische handvatten, waarmee individuen en groepen in staat zijn dergelijke problemen beter te begrijpen en aan te kunnen. Deelnemers krijgen meer zicht op communicatiemogelijkheden en op de bredere verbanden waarin tussenmenselijke en persoonlijke moeilijkheden zich situeren.

De opleiders van de Interactie-Academie zijn allen ook werkzaam als systeemtheoretisch psychotherapeut, bemiddelaar of coach. Zij hebben expertise opgebouwd op verscheidene domeinen van hulpverlening, bemiddeling en werkvragen. Zij publiceren regelmatig over de door hen behartigde thema's. Programma's worden aangeboden in België (Vlaanderen), Nederland, Roemenië en op Curaçao. De opleidingen worden erkend door diverse beroepsverenigingen in België en Nederland.

De aangeboden programma's gaan door op ons instituut: een gastvrij huis in het centrum van Antwerpen, dat borg staat voor een warme en reflexieve sfeer.


De programma's variëren in vorm en intensiteit. Men kan inschrijven op inspiratiedagen (1 dag), kortdurende instapcursussen, inleidingen in de systeemtheoretische visie en specialistische bijscholingen (2 tot 6 dagen), zomercursussen (3 dagen) en opleidingen (1 tot 4 jaar). De informatie hierover vindt u op deze website.

 

Inschrijvingsvoorwaarden

 

Het is ook mogelijk programma's op maat van uw organisatie aan te vragen. In onderling overleg kan de vorm (coaching, supervisie of cursus), de inhoud, de intensiteit en duur van een dergelijke training worden bepaald.


De medewerkers van de Interactie-Academie hopen u in een trainingsprogramma te ontmoeten.

De Interactie-Academie werd gesticht in mei 1971. Al vanaf het prille begin werd de instelling geconfronteerd met een grote vraag naar bijscholing, met name vanuit de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, welzijn, de jeugdhulpverlening en het onderwijs.

 

In die jaren waren de psychoanalyse, de leertheorie en de client centered benadering de dominante denkkaders in de menswetenschappen. Op diverse plaatsen in de wereld zocht men naar alternatieven op deze stromingen. In deze alternatieve theorievorming plaatste men niet het individu op de voorgrond, maar juist het tussenmenselijke. We denken aan de Palo Alto groep van het Mental Research Institute in Californië, aan Timothy Leary, eveneens in de VS en aan Ronald Laing en David Cooper in Engeland. De Interactie-Academie schreef zich in deze internationale beweging in. Sociaal geïnspireerde bewegingen als Community Work, Child Guidance en Family Case Work waren eveneens haar inspiratiebronnen.

 

Dit weefsel van vele theorieën, praktijken en benaderingen vormde de basis voor de communicatie- en systeemtheorie: een visie die het belang van contexten onderstreept voor het begrijpen van menselijke moeilijkheden. De onlosmakelijke verbondenheid of 'interafhankelijkheid' van mensen met hun intieme leefverbanden, die op hun beurt ingekapseld zijn in ruimere samenhangen, is een belangrijk uitgangspunt in het systeemdenken. Een visie die de Interactie-Academie tot op vandaag onderschrijft en uitdraagt.

 

Eind 1982 verscheen het eerste nummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, dat evolueerde tot een professioneel tijdschrift met een groot abonneebestand. Andere publicaties volgden. Het zijn de vele uitdrukkingen van het feit dat de Interactie-Academie een studiecentrum is en een laboratorium, waar theorie en methodes ontwikkeld worden met het oog op toepassingen in de meest verschillende levensgebieden: gezin en familie, buurt en verenigingsleven, school, werk, vrienden- en kennissenkring, cultuur.