Over ons

Instituut

De Interactie-Academie is een instituut voor systemische theorie en praktijk. Wij bieden een gevarieerd pakket aan cursussen en opleidingen, gericht op hulpverlening, werk- en organisatievragen en bemiddeling. Ons aanbod richt zich op mensen, die werkzaam zijn in de non profit sector en bij de verschillende overheden. Naast ons opleidingscentrum hebben wij een groepspraktijk voor therapie, coaching, bemiddeling en supervisie. De Interactie-Academie is eveneens uitgever van een vaktijdschrift: het Systeemtheoretisch Bulletin.

 

Geschiedenis

De Interactie-Academie werd gesticht in mei 1971. Al vanaf het prille begin werd de instelling geconfronteerd met een grote vraag naar bijscholing, met name vanuit de geestelijke gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, welzijn, de jeugdhulpverlening en het onderwijs.

 

In die jaren waren de psychoanalyse, de leertheorie en de client centered benadering de dominante denkkaders in de menswetenschappen. Op diverse plaatsen in de wereld zocht men naar alternatieven op deze stromingen. In deze alternatieve theorievorming plaatste men niet het individu op de voorgrond, maar juist het tussenmenselijke. We denken aan de Palo Alto groep van het Mental Research Institute in Californië, aan Timothy Leary, eveneens in de VS en aan Ronald Laing en David Cooper in Engeland. De Interactie-Academie schreef zich in deze internationale beweging in. Sociaal geïnspireerde bewegingen als Community Work, Child Guidance en Family Case Work waren eveneens haar inspiratiebronnen.

 

Dit weefsel van vele theorieën, praktijken en benaderingen vormde de basis voor de communicatie- en systeemtheorie: een visie die het belang van contexten onderstreept voor het begrijpen van menselijke moeilijkheden. De onlosmakelijke verbondenheid of 'interafhankelijkheid' van mensen met hun intieme leefverbanden, die op hun beurt ingekapseld zijn in ruimere samenhangen, is een belangrijk uitgangspunt in het systeemdenken. Een visie die de Interactie-Academie tot op vandaag onderschrijft en uitdraagt.

 

Eind 1982 verscheen het eerste nummer van het Systeemtheoretisch Bulletin, dat evolueerde tot een professioneel tijdschrift met een groot abonneebestand. Andere publicaties volgden. Het zijn de vele uitdrukkingen van het feit dat de Interactie-Academie een studiecentrum is en een laboratorium, waar theorie en methodes ontwikkeld worden met het oog op toepassingen in de meest verschillende levensgebieden: gezin en familie, buurt en verenigingsleven, school, werk, vrienden- en kennissenkring, cultuur.

 

Programma

In ons cursusaanbod wordt ingezoomd op de wijze waarop mensen samenleven en samenwerken en zoeken we naar wegen om te interveniëren in de conflicten en problemen die hieruit kunnen voortvloeien.
Onze aandacht gaat uit naar tussenmenselijke processen in relationele en sociale netwerken, zoals partnerrelaties, gezinnen, families, klas, school, werk-, verenigings- en buurtverbanden. De moeilijkheden en misverstanden die hierin ontstaan kunnen een grote impact hebben op de onderlinge relaties en op het welbevinden en het functioneren van alle betrokkenen. In onze programma’s bieden we theoretische en praktische handvatten, waarmee individuen en groepen in staat zijn dergelijke problemen beter te begrijpen en aan te kunnen. Deelnemers krijgen meer zicht op communicatiemogelijkheden en op de bredere verbanden waarin tussenmenselijke en persoonlijke moeilijkheden zich situeren.

 

Diversiteit in praktijken

De opleiders van de Interactie-Academie zijn allen ook werkzaam als systeemtheoretisch psychotherapeut, bemiddelaar of coach. Zij hebben expertise opgebouwd op verscheidene domeinen van hulpverlening, bemiddeling en werkvragen. Zij publiceren regelmatig over de door hen behartigde thema's. Programma's worden aangeboden in België (Vlaanderen), Nederland, Roemenië en op Curaçao. De opleidingen worden erkend door diverse beroepsverenigingen in België en Nederland.

 

Aanbod

De aangeboden programma's gaan door op ons instituut: een gastvrij huis in het centrum van Antwerpen, dat borg staat voor een warme en reflexieve sfeer.


De programma's variëren in vorm en intensiteit. Men kan inschrijven op inspiratiedagen (1 dag), kortdurende instapcursussen, inleidingen in de systeemtheoretische visie en specialistische bijscholingen (2 tot 6 dagen), zomercursussen (3 dagen) en opleidingen (1 tot 4 jaar). De informatie hierover vindt u op deze website.

 

Inschrijvingsvoorwaarden

Het is ook mogelijk programma's op maat van uw organisatie aan te vragen. In onderling overleg kan de vorm (coaching, supervisie of cursus), de inhoud, de intensiteit en duur van een dergelijke training worden bepaald.
De medewerkers van de Interactie-Academie hopen u in een trainingsprogramma te ontmoeten.

 

Missie

Wij, de staf van de Interactie-Academie, willen een visie en praktijk ontwikkelen waarin mensen en hun relaties begrepen worden in hun onderlinge en sociale verbondenheden.


We promoten een manier van werken en kijken, die ons inziens een alternatief biedt voor het individualiseren en medicaliseren van menselijke moeilijkheden.

 

Wij zijn overtuigd van de cruciale betekenis van sociale weefsels en complexe beïnvloedingen in het ontstaan en het in stand houden en veranderen van (tussen)menselijke problemen.

 

Ons pleidooi voor het belang van tussenmenselijke en sociale processen en hun impact op personen en relaties weert zich tegen een ‘weten van buitenaf’: de neiging betekenissen van individuele en relationele moeilijkheden te definiëren vanuit de positie van deskundige buitenstaander.

 

Wij zijn gekant tegen simplificaties en dogma’s over hoe mensen zijn en hoe zij moeten leven.

 

In onze werkwijze is het expliciteren, onderzoeken en bijstellen van dominante aannames hierover een leidraad.

 

Geïnteresseerde nieuwsgierigheid naar en respect voor verschil vertegenwoordigen daarbij belangrijke waarden. Samen met tolerantie, solidariteit en gelijkwaardigheid vormen ze de basis onder ons werk.