Colofon

Systeemtheoretisch Bulletin

Missie en visie

Het Systeemtheoretisch Bulletin stimuleert en integreert onderzoek, theorie en praktijk, gebaseerd op de systeemtheoretische benadering en gericht op tussenmenselijke processen en samenlevingsverbanden.

 

Het tijdschrift geeft een stem aan wetenschappelijk en praktijkgericht werk dat relevant is voor het systemisch werkveld en de ontwikkeling daarvan. Artikelen in het tijdschrift bieden een tegenwicht aan individualiserende perspectieven op menselijk moeilijkheden en mogelijkheden. Ze zijn praktijkrelevant, wetenschappelijk geïnformeerd en theoretisch onderbouwd. Ze illustreren systeemtheoretische aannames, zoals het belang van wisselwerkingen op en tussen verschillende systeemniveaus en van niet-lineaire beïnvloeding (circulariteit). Ze tonen de diversiteit aan leef- en betekeniswerelden van mensen en de contextuele inbedding daarvan.

Hoofdredactie

Ellen Reijmers

 

Kernredactie

Birgit Bongaerts

Mieke Faes

Thomas Fondelli

Sarah Vanderhofstadt

 

Eindredactie

Veerle Poels

 

Redactieraad

Catherine Barbez

Lieve De Backer

Bruno Hillewaere

Greet Splingaer

Erik van der Elst

Lesley Verhofstadt

 

Uitgave van Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33
B-2018 Antwerpen

 

Tel.: 03/237.01.52 - E-mail: SB@iaac.eu

 

Redactiesecretariaat

Elke Hofman

Ludo Schildermans

 

Verantwoordelijke uitgever

Pegie Van den Eynden
Molenstraat 31
B-2500 Lier

 

Vormgeving & druk:

EPO drukkerij
Tel.: 03/239 61 29
www.epo.be

 

Afgiftekantoor: Antwerpen X

 

ISSN: 0775-5694

 

Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt d.m.v. druk, kopie of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Systeemtheoretisch Bulletin


Tijdschrift voor systeemtheoretische praktijk

 

Lidmaatschap per jaar:

- Particulieren: € 59, € 55 bij domiciliëring of machtiging.

- Instellingen: € 89, € 85 bij domiciliëring of machtiging.

 

Voor België en Nederland storten op rekening:

BE87 0015 1180 2994 (BIC-code GEBABEBB) van Interactie-Academie VZW, B-Antwerpen.

 

Het Systeemtheoretisch Bulletin is het tijdschrift voor belangstellende leden van de VZW Interactie-Academie. Het tijdschrift verschijnt driemaal per jaar.

 

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien niet schriftelijk opgezegd wordt vóór 31 januari.

 

Er zijn geen losse nummers verkrijgbaar, tenzij op het redactiesecretariaat.